Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού

Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού

Η Trust Facilities Services A.E., στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των στελεχών της πραγματοποίησε μέσα στο Μάρτιο σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Τα σεμινάρια με θέμα «Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού λιμενικής εγκατάστασης με καθήκοντα ασφάλειας» έχουν ως στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και να καταρτίσουν το δυναμικό της Trust Facilities Services A.E. σε ότι αφορά τη σωστή και ασφαλή φύλαξη χώρων που σχετίζονται με λιμενικές εγκαταστάσεις. Τα στελέχη που παρακολούθησαν τα σεμινάρια εκπαιδεύτηκαν ως Υπεύθυνοι Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρότυπο 3.21 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO Model Course 3.21).

Η ανωτέρω εκπαίδευση καθιστά την TRUST Facilities Services Α.Ε. καθόλα έτοιμη να προσφέρει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της και σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις με την παροχή Υπευθύνων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ), Αναπληρωτών ΥΑΛΕ (Α/ΥΛΑΕ) και Βοηθών ΥΑΛΕ (Β/ΥΑΛΕ) καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις εξειδικευμένης στελέχωσης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Η Trust Facilities Services A.E. επενδύει συνεχώς σε τεχνογνωσία και εξοπλισμό, με στόχο τη συνεχή ποιοτική και εξειδικευμένη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, αλλά και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, το προσωπικό της εκπαιδεύεται κατά διαστήματα σε διάφορους τομείς ασφαλείας, ώστε να κατέχει όλες τις νόμιμες πιστοποιήσεις σχετικά με την εγκυρότητα, τη νομιμότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει.

Στιγμιότυπα από τις εκπαιδεύσεις:

Σημ.: Σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 18.2, του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.